Columna Seca us exclusiu Bombers

Toma en Fachada IPF-41

Està composta de:
1 Armari de metall pintat de color vermell bomber, muntat en superfície o en fornícula.

1 Tapa metàl·lica amb frontisses per acoblar a l’armari, pintada en color blanc amb la següent inscripció en vermell : ÚS EXCLUSIU DE BOMBERS.
Bifurcació en Y amb cos d’alumini de 3 polzades x 2 ½ x 2 ½ polzades ,amb vàlvules de bola de 70 mm. de diàmetre amb accionament manual mitjançant palanca de 1/4 de tornada i ràcords tipus Barcelona de 70 mm. de diàmetre amb tapes i cadenilla.

IPF-39 Columna Seca Bocas de Sortida en Planta Mantenencies

Boca de Sortida en Pis IPF-39

Està composta de:

1 Armari metàl·lic pintat en color vermell bomber, pot muntar-se sobre superfície o en fornícula, porta cèrcol platejat i cristall amb la inscripció ÚS EXCLUSIU DE BOMBERS
Bifurcació en I amb cos en alumini de 2½ x 1½ x 1½ polzades, amb vàlvules de bola de 45 mm. de diàmetre , d’accionament manual mitjançant palanca d’1/4 de tornada i ràcords tipus Barcelona de 45 mm. de diàmetre amb tapes i cadenilla.

Columna Seca Toma de Salida en Planta con llave de Sección Mantenencies

Boca de Sortida en Pis IPF-40 Amb Clau de Secció

Aquesta boca de sortida té característiques similars a la IPF-39, però la diferència radica que porta una vàlvula de cort tipus bola de 3 ´´de diàmetre amb accionament manual mitjançant palanca d’1/4 de tornada.
1 Armari metàl·lic: és més gran que el IPF-39, encara que la resta dels elements és similar al mateix.
1 Canonada de 3´´ de diàmetre entre la presa de façana i les diferents boques de sortida en pis. Aquesta canonada serà d’acer galvanitzat, podent ser també d’acer electrosoldado l o d’acer estirat sense soldadura.

Distribució de Boques

La distribució de les boques de sortida en pis IPF-39 s’efectua en plantes paris, i a partir de la vuitena planta, en totes les plantes subsegüents. Cada quatre plantes es munta la boca de sortida en pis amb clau de secció IPF-40.