Detectors Térmics

Detector de temperatura: Fixa o màxima temperatura, Termovelocimétric

Detector Termovelocimétric és el més utilitzat i el seu treball consisteix a mesurar un augment de temperatura en un interval de temps reduït, la regulació normalment es realitza a 10ºC/min.
Aquest detector se sol instal·lar en locals que existeixi risc d’atmosferes contaminades per pols, o en el cas dels Garatges, el fum provocat per la combustió dels vehicles, ja que els Detectors de Fum podrien donar falses alarmes.
Detector de temperatura: Fixa o màxima temperatura, són els detectors més antics, funcionaven per la dilatació d’un metall per donar el senyal, és difícil trobar-se ja aquest tipus de detector, ja que el detector *termovelocimétrico, també disposa de dispositiu per temperatura fixa.

Detectors Termovelocimétrics

Són capaços de donar un senyal d’alarma amb un increment de temperatura produït per un procés de combustió, qualsevol que sigui la seva velocitat en aconseguir una temperatura màxima de 64ºC.

Existeix un element sensor (funció tèrmica) compost per una *termistancia que actua sobre un circuit comparador amb un valor de referència prefixat.
La tensió d’alimentació del sensor i dels circuits associats aquesta estabilitzada, amb el que la sensibilitat del detector es manté constant enfront de variacions de la tensió d’alimentació.

S’instal·len en espais on el foc pugui originar un ascens ràpid de la temperatura. Poden existir falses alarmes, de detectors instal·lats prop d’una coberta mal aïllada, o prop d’un radiador de calefacció, o de vegades per humitats, si estan prop del detector.

Segons el RD 1942/1993, els sistemes automàtics de de detecció d’incendis han d’ajustar les seves característiques i especificacions a la norma UNEIX 23.700.