Inspeccions Elèctriques de Baixa Tensió

Edificis d’Habitatges de més de 100 kw de potència màxima admissible.
Garatges de més de 25 Vehicles.

Indústries totes aquelles que van necessitar Projecte elèctric per donar d’Alta per Potència.

Entre unes altres, les instal·lacions elèctriques destinades principalment a edificis d’habitatges amb P>100kW i les de garatges amb 25 places d’aparcament o més, estan obligades a realitzar inspeccions periòdiques cada 10 i 5 anys, respectivament, tal com indica la ITC-*BT-05 al punt 4.2.

Les inspeccions periòdiques només poden ser realitzades per un Entitat d’Inspecció i Control (EIC) que col·labora amb l’Administració Pública.

La reglamentació vigent aplicada a les instal·lacions elèctriques és el ‘Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del 2002’ i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC’s), aprovat en el ‘Reial decret 842/2002, de 2 d’agost.

Les instal·lacions elèctriques anteriorment citades hauran d’estar correctament inscrites i legalitzades. En cas contrari s’haurà de realitzar una memòria tècnica simplificada de la instal·lació elèctrica per a l’obtenció d’un acta favorable i la seva corresponent inscripció, quedant així legalitzada i en ús normal.