Nou reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis

Com ens afecta?

El nou reglament es planteja més rigorós en el compliment de les normes: materials, equips, el manteniment que es fa en ells i com es fa. Les empreses hauran de complir la ISO 9001 de qualitat i el personal haurà d’estar qualificat per realitzar el manteniment dels equips contra incendis. La inspecció dels equips de protecció contra incendis és obligatori fer-la cada tres mesos, i s’ha de realitzar una acta d’inspecció. Un cop a l’any aquesta inspecció l’ha de realitzar una empresa autoritzada que haurà de realitzar una acta d’acord a la UNE 23580. Totes les actes d’inspecció de manteniment (Trimestral, Anual) hauran d’estar signades pel responsable de realitzar la inspecció i la propietat o el seu representant, i s’han de conservar durant al menys 5 anys. Segons reflecteix aquest reglament, en l’annex II Manteniment mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis. Veure Aquest reglament és de 22 de maig de 2017, d’aplicació a partir de Novembre de 2017, amb marges per al compliment d’alguns requisits com la inspecció periòdica per una entitat col·laboradora de l’Administració (ECA). MANTENENCIES® Grup Goderi S.L. ha desenvolupat una plataforma per als seus clients des d’on els clients que així ho desitgin podran realitzar les inspeccions trimestrals obligatòries dels seus equips i deixar constància de les actes per al seu arxiu.

Article 22. Inspeccions periòdiques.

1. En aquells casos en què la inspecció de les instal·lacions de protecció activa contra incendis no estigui regulada per reglamentació específica, els titulars de les mateixes han de sol·licitar, al menys, cada deu anys, a un organisme de control acreditat, d’acord amb els procediments que estableix el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, aprovat per Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, la inspecció de les seves instal·lacions de protecció contra incendis, avaluant el compliment de la legislació aplicable. 2. S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior els edificis destinats a: a) Ús residencial habitatge. b) Ús administratiu amb superfície construïda menor de 2000 m2. c) Ús docent amb superfície construïda menor de 2000 m2. d) Ús comercial amb superfície construïda menor de 500 m2. e) Ús pública concurrència amb superfície construïda menor de 500 m2. f) Ús aparcament amb superfície construïda menor de 500 m2,

Article 23. Disposició transitòria quarta. Primera inspecció de les instal·lacions existents.

1. Les instal·lacions de protecció contra incendis existents a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, subjectes a les inspeccions periòdiques que estableix l’article 22 de la mateixa, s’han de sotmetre a la primera inspecció als deu anys de la seva posada en servei. 2. Les instal·lacions de protecció contra incendis existents amb deu o més anys des de la seva posada en servei, a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, s’han de sotmetre a la primera inspecció en els següents terminis màxims: a) Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 20 anys: en el termini d’un any. b) Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 15 anys i menor a 20 anys: en el termini de dos anys. c) Instal·lacions amb una antiguitat major o igual a 10 anys i menor a 15 anys: en el termini de tres anys.