Detectors de fum

Són els que utilitzen per detectar un Incendi en les seves primeres fases, encara que de vagades s’han d’instal·lar altres tipus de detectors, depenent de les zones a protegir.
S’ha de considerar el fet d’evitar falses alarmes, així doncs en locals o llocs on pugui existir una atmosfera contaminada per pols o partícules de CO2 com els aparcaments s’han d’instal·lar altres tipus de Detectors com per exemple els detectors Termo-velocimétrics , que actuaran si la zona protegida sofreix un augment ràpid de temperatura.
Per poder triar el detector d’incendis més adequat cal tenir en compte les fases de l’incendi en l’espai a protegir. Els Detectors de Fum estan especialment indicats en zones on s’estima que l’incendi serà de Desenvolupament Lent, molt fum, poca calor i flames gairebé nul·les.

Dins del grup de Detectors de Fum, existeixen dos tipus:

    • Detectors de Fum Iónicos

Aquesta basat en dues càmeres una estanca i una altra a l’aire, equilibrades elèctricament, quan les partícules de la combustió aconsegueixen aquesta càmera existeix un desequilibri elèctric que és detectat i manarà un senyal electrònic a la central per donar l’alarma.

    • Detectors de Fum Óptics

Està basat en una càmera de mesura amb cèl·lules fotoelèctriques,quan les partícules de la combustió l’aconsegueixen, les interfereixen , és detectat i manarà un senyal electrònic a la central per donar l’alarma.

En edificis d’Habitatges solen instal·lar-se Detectors de Fum,a les zones de trasters, i en algunes ocasions a les cambres de comptadors de Luz i Ascensor així com a les zones comunes, cal tenir en compte que en aquestes zones protegides, fumar, fer pols o realitzar tasques de manteniment amb eines que desprenguin fum o pols, podrien ocasionar falses alarmes, és aconsellable que si és inevitable, les persones que hagin de realitzar aquestes tasques, protegeixin els detectors i una vegada acabats els treballs i quedi l’atmosfera neta de partícules en suspensió alliberin d’aquesta protecció els detectors afectats.